Finalisti 2020

ZLATI KAMEN 2020: IDRIJA

Idrija je kraj tehnoloških pionirjev, od koder se širijo sodobne rešitve po Sloveniji: ponuja zgleden razvojni model, z izrazito modernimi, v prihodnost usmerjenimi potezami.

 Idrija je izrazito strateško vodena občina, ki svoj razvoj utemeljuje na identiteti kraja. Ta identiteta je deloma povezana z odmaknjenostjo in »posebnostjo« kraja, deloma pa s tehnološko usmerjenostjo, povezano z rudarsko tradicijo.

Identiteta, »posebnost« Idrije je v tem, da združuje na videz nezdružljive elemente: Idrija je obenem odmaknjena in kozmopolitska, poudarja dediščino, a obenem prav iz te dediščine izpeljuje izrazito tehnološko obarvan in v prihodnost naravnan razvoj kraja.

Na to identiteto se pripenja tudi usmeritev Idrije v pametno mesto. Glavni gradnik pametnega mesta v Idriji so projekti na področju energetike. Idrija je prvo pilotno mesto v japonsko-slovenskem projektu gradnje pametnih energetskih omrežij NEDO. Pametne trajnostne rešitve za manjšo porabo energije v Idriji vpeljujejo in razvijajo tudi o okviru projekta 3-Smart (Smart Building – Smart Grid – Smart City). V Idriji so se teh korakov lotili na izjemno povezovalen način: v razvoj projekta pametnega mesta so vključili različne partnerje oz. deležnike, lokalna podjetja (zlasti Kolektor) pa sodelujejo tudi pri razvoju konkretnih tehničnih rešitev.

Ob tem so v Idriji med najbolj povezovalnimi kraji pri nas: tesno sodelujejo s sosedi, poudarjajo kozmopolitsko usmerjenost in v oblikovanje razvoja vključujejo različne skupine in posameznike. V Idriji so tako tudi parkirno politiko oblikovali »pametno«: s pomočjo podatkov in analize navad ter potreb občanov. V okolju, kjer sistematično utrjujejo takšno identiteto in miselnost, ni presenečenje pobuda mlade Idrijčanke: z blogom in aktivnostmi na socialnih omrežjih spodbuja mlade, naj se po študiju vrnejo v Idrijo.

Idrija je po letu 2012 (ko je prejela nagrado Zlati kamen) ohranila soliden razvojni ritem. Med večje dosežke kraja v tem obdobju zagotovo sodi, da  je Idriji skupaj z Almadenom uspelo uvrstiti rudnik živega srebra na seznam svetovne dediščine in v svetovno omrežje geoparkov. Tudi ta »malenkost« je kamenček v razvojnem mozaiku, oprtem na močno identiteto kraja.

 

 OBČINA ZA PRIHODNOST

DIGITALNA AGENDA: FAZA 4

(PRIPRAVE ZA PAMETNO MESTO)

 

 1. 1.    STRATEŠKI OKVIR

Idrija je izrazito strateško vodena občina. Temeljni dokument (Inovativna strategija trajnostnega razvoja, 2011) smiselno dopolnjuje vrsta novejših strategij za posamezna področja. Te strategije uresničujejo skozi bogat nabor projektov. Pri slovenskih krajih redko naletimo na tako izrazito povezanost dolgoročne razvojne strategije z vsakdanjim utripom kraja: gre dejansko za sklenjen proces, ki poteka že tako dolgo, da je postal preprosto način razmišljanja in dela v kraju.

Strategija izhaja iz identitete kraja: njegove rudarske tradicije in posebnosti (odmaknjenost in s tem ohranjenost naravnega okolja). To poudarjanje tradicije in identitete pa ni le vsebinska podlaga za neko turistično blagovno znamko in domačijsko »zgodbo« za turiste. Rudarsko preteklost razumejo v smislu, da je »Idrija zibelka tehnološkega razvoja«, zdaj pa je  »sedež dveh tehnološko usmerjenih korporacij«.

Razvojna vizija pravi: »Občina Idrija bo občina s kakovostnim bivalnim okoljem, kjer se bo vsak občan počutil doma in vključen v življenje občine. Gradila bo na svoji kozmopolitski preteklosti in vrednotah, ki so se razvile v petstoletni tradiciji rudarjenja: inovativnosti, ustvarjalnosti, solidarnosti, znanju, medsebojni povezanosti in odprtosti v svet. Bo spodbudno okolje za uspeh in konstantno rast. Njen razvoj bo temeljil na načelih trajnosti, upoštevaje visoke okoljske standarde, ter na vključenosti in povezanosti celotnega območja občine. Bo občina z uspešnim visokotehnološkim gospodarstvom, razvijajočim se turizmom, občina prijaznih in zadovoljnih ljudi.«

Na to tradicijo pa se pripenja tudi usmeritev Idrije v pametno mesto. Strategija za to usmeritev vsebuje vse potrebne nastavke: gradnja elementov pametnega mesta je tako logični izvedbeni moment.  

 https://www.idrija.si/objave/177

 

 1. 2.    PROJEKTI ZA PAMETNO MESTO

NEDO je japonsko-slovenski projekt gradnje pametnih energetskih omrežij. Nosilca projekta sta ELES in družba Hitachi, projekt pa naj bi »močno prispeval k izkoristku že obstoječega električnega omrežja z uporabo sekundarne opreme, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in rešitev v oblaku«. Rešitve sta doslej deloma že uporabila Elektro Maribor in Celje, kot element gradnje pametnega mesta pa so projekt začeli razvijati v Idriji in v Ljubljani. Pomembno je, da so Idrijo kot pilotno mesto izbrali Japonci: sprva je bila predvidena le kot rezervna lokacija.

Idrija bo v okviru projekta med drugim dobila baterijski hranilnik energije ter sistem, ki bo omogočil bolj učinkovito porabo električne energije v javnih stavbah.

Vrednost celotnega petletnega projekta je na ravni države 35 milijonov evrov. Večino tega denarja bodo prispevali japonski partnerji.

 

https://www.dnevnik.si/1042840846

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/z-nedo-idrija-postaja-pametno-mesto-236092.html

https://oe.finance.si/8935117/Vse-o-slovensko-japonskem-projektu-ki-je-edinstven-v-Evropi

https://oe.finance.si/8855124

 

Projekt 3-Smart (Smart Building – Smart Grid – Smart City) je drugi projekt, s katerim Idrija razvija pametne trajnostne rešitve za manjšo porabo energije. V okviru projekta nadgrajujejo sistem ogrevanja javnih stavb s sistemi za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov na eni strani, na drugi pa s senzorji in »pametnim« sistemom za upravljanje z energijo. Projekt financirajo s sredstvi programa Interreg za Podonavje.

https://www.idrija.si/objava/226381

 

Digitalne rešitve ZA izzive podeželja je projekt, ki meri na dvig računalniške pismenosti po kmetijah in s tem podporo zlasti ekološkemu in preciznemu kmetovanju. Dejavnosti nikakor niso omejene na Idrijo: v projektu sodelujejo štiri lokalne akcijske skupine. Iniciativo omenjamo kot primer ene od številnih manjših dejavnosti občine Idrija, ki sodijo v okvir razvoja pametne lokalne skupnosti. 

https://www.idrija.si/objava/152294

 

Za informatizacijo uprave je v načrtu razvojnih programov za pet let (2019 -2023) predvidenih 312.000 evrov. Od tega je na kontu za pametno občino predvidenih 44.000 evrov – večina dejanskih sredstev projektov, ki so del usmeritve v pametno mesto, je raztresena po različnih kontnih mestih.

V to vsoto so vključena tudi sredstva za razvoj optičnega omrežja in odprtih wifi točk (Idrija je vključena v evropski projekt Wifi4EU).

https://urbact.eu/idrija-rudarsko-mesto-%E2%80%93-industrijsko-sredi%C5%A1%C4%8De-%E2%80%93-pametno-mesto

https://www.primorske.si/primorska/goriska/idrija-naj-bi-postala-pametno-mesto

 

 1. 3.    PAMETNA IN POVEZANA SKUPNOST

Temeljni moment usmeritve v pametno mesto je pametna skupnost: nosilec razvoja nikakor ni le občinska uprava – v gradnjo pametnega mesta so vključeni med seboj povezani različni partnerji. Pri razvoju tehnoloških rešitev tako sodelujejo lokalna podjetja (npr. Kolektor Sisteh). V razvoj kraja so močno vključeni mladi. Ne nazadnje: že sama razvojna strategija je bila pripravljena izrazito participativno.

(Kot primer: za poti, ki so prijazne do gibalno oviranih oseb, sredstva prispevajo tudi člani idrijskega Lions kluba – sam projekt pa je ponovno vključen v paradigmo pametnega mesta. »Lions klub Idrija ima v svojem programu tudi sodelovanje z Občino Idrija v projektu Pametno mesto, s poudarkom na varnih poteh.«)

Po drugi strani je Idrija močno povezovalna tudi navzven (kar smo ugotavljali že pri prvi kandidaturi kraja za nagrado Zlati kamen). To povezovanje so ponovno oprli na identiteto kraja (»kozmopolitska preteklost«), ima pa zelo otipljive rezultate – Idrija veliko razvojnih sredstev pridobi prav prek projektov, s katerimi se povezuje z občinami, podjetji ali ustanovami tako v mednarodnem kot v slovenskem prostoru.

V Idriji imajo tudi vrsto projektov, s katerimi skušajo poiskati rešitve za posamezne socialne težave.

Re-growCity meri na problem osamljenosti – ljudem naj bi druženje olajšali s pomočjo »dnevne sobe«, odprte za vse in »brez hierarhične strukture v t.i. NGO platformi«. V okviru LAS razvijajo aktivnosti, ki merijo na vključevanje ranljivih skupin.

https://www.idrija.si/objava/186866

Povezano omrežje coworking prostorov: LAS, ki združuje Idrijo, Cerkno in Logatec, je oblikovala tudi coworking prostore za mlade – posebnost je prav v tem, da so coworking prostori v teh treh krajih med seboj povezani.

https://www.idrija.si/objava/179545

 

 1. 4.    TRAJNOSTNA MOBILNOST IN UKREPI ZA BOLJŠE OKOLJE

V Idriji so leta 2018 sprejeli parkirno politiko (del realizacije korakov celostne prometne strategije). Posebnost te politike je v tem, da so jo utemeljili na »pameten način«, torej s pomočjo podatkov. Idrija in Vrhnika naj bi bili  prvi občini pri nas, kjer so pakirno politiko pripravili s pomočjo metode analize parkirnega utripa, ki je zajela vseh 2.500 mest v kraju. Parkirna politika Idrije ne meri le na parkiranje kot tako, ampak izboljšuje »tudi pogoje za hojo in kolesarjenje. Hkrati pa kraj spreminjajo v prijetno in živahno mesto z javnimi prostori po meri ljudi, ne pa parkiranih avtomobilov.«

http://mesta.si/parkirna-politika-idrije-utemeljena-na-podatkih-in-oblikovana-skupaj-z-mescani/

Pametni sistem za izposojo koles je v Sloveniji uspešnica, ki se širi v vse več krajev. Idrija bi ne bila Idrija, če ne bi sistema v celoti zasnovali na električnih kolesih.

Za ta sistem je v NRP predvidenih 339.000 evrov, večinoma v letih 2019 in 2020.

https://www.idrija.si/objava/211779

Za spodbujanje trajnostne rabe obnovljivih virov energije je v NRP načrtovanih za pet let 500.000 evrov – od tega večina že v letu 2019. Načrtovana sredstva so povezana s projektom 3-Smart ali pa s projektom Elena (energetska sanacija stavb). Dodatno je za energetsko sanacijo zdravstvenega doma namenjenih še 2,7 milijona evrov.

DRUGE DOBRE PRAKSE

 

 1. 1.    INTEGRACIJA MLADIH

Dejavnosti mladinskega centra so namenjene smiselni vključitvi mladih v razvoj kraja. Aktivnosti torej niso izolirane v nek mladinski »geto«, pač pa prek svojih projektov mladi sodelujejo pri siceršnjem razvoju na posameznih področjih (trajnostna mobilnost, skrb za ranljive ipd.)  Tudi pri tem je Idrija zgledna – vpetost mladih v številnih krajih ostaja na ravni deklariranega cilja, v Idriji si za to zares prizadevajo.

Ob tem je močan poudarek na prostovoljstvu, ki pa ima izrazito mednarodni predznak: v praktično vse prostovoljske projekte v Idriji vključijo tudi mlade iz drugih držav (spet je v igri »kozmopolitstvo« kraja, pa tudi učinkovita turistična promocija!).

Da bi mlade in izobražene spodbudila, naj ostanejo v kraju, je mlada Idrijčanka razvila stran #livinginidrija najprej na družbenih omrežjih, potem pa so te vsebine dodali še kot blog na spletno stran mladinskega centra. Vsebina: »pozitivne zgodbe iz domačega kraja«, kot dokaz, da lahko posameznik razvije v Idriji svoje potenciale. Obdržati mlade (in izobražene) v kraju je deklarirani strateški cilj občine, a ta »propagandna« aktivnost je nastala iz povsem zasebne pobude. Dobra praksa par excellence.

https://www.mcidrija.si/

 

 1. 2.    GLOBALNI GEOPARK

Idriji je skupaj s španskim Almadenom uspel vpis rudnika živega srebra na Unescov seznam svetovne dediščine in so odprli nov center geoparka (UNESCO globalni Geopark Idrija). Lotili so se razvoja krovne destinacijske blagovne znamke. Za vse to so uspeli pridobiti evropska sredstva. 

https://www.idrija.si/objava/220593

 


 IDRIJA V ŠTEVILKAH

 • Število prebivalcev: 11.730 (2019)
 • Sprememba števila prebivalcev: 5 let:    -1,7%, 10 let:  -1,7%
 • Proračun 2018 (Prihodek):            11.801.636€               Uvrstitev: 49
 • Proračun (na prebivalca, 2018):    1.006€                        Uvrstitev: 99   
 • Investicijska aktivnost (povprečje petih let 2014-2018): 325€ na prebivalca

(Uvrstitev: 126)

 
 


ANALIZA ISSO 2020

 Sestavljeni indeks ISSO: 46,86

Uvrstitev: 87. mesto

 


Slovenija

Idrija

Idrija: uvrstitve

demografija

47,80

32,80

177

učinkovitost

53,33

55,51

85

gospodarstvo

36,02

33,81

113

trg dela

43,85

61,51

10

izobrazba

46,56

45,60

118

življenjski standard

49,41

57,16

35

socialna kohezija

46,67

42,86

140

okolje

37,37

45,62

43

 

Razvojno močna področja

Najbolj vsekakor izstopajo podatki za trg dela, kjer je Idrija uvrščena med prvih deset krajev v Sloveniji. Trg dela v Idriji izstopa po:

-          Zelo visoki stopnji zaposlenosti prebivalstva

-          Številu delovnih mest

-          Visoki kakovosti delovnih mest (deležu zahtevnih vodstvenih in strokovnih poklicev)

Nizka raven dolgotrajne brezposelnosti ugodno vpliva na socialno kohezijo kraja.

Tudi življenjski standard v kraju je za slovenske razmere precej visok – posebej izstopajo visoki povprečni bruto prejemki na posameznika in dobra oskrba na področju osnovnega zdravstva.

 

 

Prijava na e-novice

Oglasno sporočilo

Revija Zlati Kamen

Revija Zlati Kamen
Posebna priložnostna izdaja
 • februar 2020
 • Finalistke izbora za nagrado Zlati kamen 2020
 • Lokalni skupnosti najbolj prijazno podjetje in podjetjem najbolj prijaznim kraji
 • Občina zdravja 2020
Prelistaj

Članki

Izdelava spletnih strani: Positiva